POLITYKA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.ibdim.edu.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: luty 2022
Data ostatniej dużej aktualizacji: luty 2022
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 28-02-2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych. Ułatwienia dostępności treści strony internetowej są dostępne również z poziomu strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Marczuk email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregokolwiek jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko,
  2. wskazanie, o jaki elementu strony internetowej chodzi,
  3. dane kontaktowe (adres e-mail lub adres do korespondencji) i sposób kontaktu,
  4. określenie formy alternatywnej informacji jeśli tego typu informacja jest potrzebna.

Instytut deklaruje zrealizowanie żądania w ciągu 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Instytut niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o możliwym terminie jego realizacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Instytut odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Skargę można złożyć osobiście w siedzibie Instytutu, pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, e-mailowo, faxem, telefonicznie luz za pośrednictwem skrytki podawczej w serwisie ePUAP.

Adres na który można przesłać skargę:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel.: (22) 814 50 25
fax (22) 814 50 28
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /IBDiM/SkrytkaESP

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, Polska

Na terenie Instytutu znajdują się budynki, w których znajdują się Zakłady oraz pomieszczenia laboratoryjne, biurowe i gospodarcze.

W budynku LAMB mieszczą się: Dyrekcja Instytutu, pomieszczenia administracyjne, Zakład Betonu, Zakład Geotechniki, Zakład Fundamentowania oraz pomieszczenia laboratoryjne.
W budynku znajdują się 4 wejścia: jedno główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, 2 boczne z tyłu budynku, 1 boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek składa się z jednej kondygnacji, nie posiada windy. Wszystkie schody w budynku są skomunikowane z korytarzami.

W budynku PODKOWA mieszczą się: Magazyn, Ambulatorium, Dział Promocji, Dział Współpracy Międzynarodowej, Zakład Mostów oraz laboratoria, Zakład Ekonomiki.
W budynku znajduje się 5 wejść, w tym jedno z podjazdem dla niepełnosprawnych. Niski budynek z jedną kondygnacją, bez windy.

W budynku LTK mieszczą się: Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki, laboratoria, sale konferencyjne.
W budynku znajdują się 4 wejścia w tym jedno z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek z jedną kondygnacją, bez windy.

W budynku LBN mieści się Zakład Diagnostyki Nawierzchni i laboratorium.
W budynku znajduje się jedno wejście, w tym dla niepełnosprawnych , budynek z jedną kondygnacją, bez windy.

W budynku LAN mieści się Zakład Technologii Nawierzchni i laboratorium, Dział Certyfikacji Wyrobów.
W budynku znajduje się jedno wejście, w tym dla niepełnosprawnych , budynek z jedną kondygnacją, bez windy. Laboratorium posiada dwa wejścia.

Wejście do wszystkich budynków jest łatwo dostępne dla wszystkich osób, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami (tylko parter).
Instytut nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących - brak pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Instytut nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren wewnętrzny Instytutu jak również do budynków Instytutu można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Instytut zapewnia miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Filia Wrocław, 55-140 Żmigród-Węglewo, Polska

Na terenie Instytutu znajdują się budynki, w których znajdują się Zakłady oraz pomieszczenia laboratoryjne, biurowe i gospodarcze oraz hala badawcza STEND.

W budynku administracyjno-gospodarczym mieszczą się: sekretariat Filii, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia Pracowni Mostów i Urządzeń Odwadniających TW-1, pomieszczenie Kierownika Filii, sala konferencyjna, zaplecze socjalne, pokoje gościnne, archiwum oraz pomieszczenie laboratoryjne.
W budynku znajdują się 3 wejścia: jedno główne ze schodami, 1 boczne z boku budynku ze schodami, 1 brama wjazdowa do pomieszczenia laboratoryjnego. Budynek składa się z jednej kondygnacji, nie posiada windy. Schody w budynku są skomunikowane z korytarzami.

W budynku Pracowni Betonów i Kruszyw mieszczą się pomieszczenia biurowe oraz laboratoryjne Pracowni Betonów i Kruszyw TW-2 .
W budynku znajduje się jedno wejście główne ze schodami oraz dwa wejścia boczne do pomieszczeń laboratoryjnych. Budynek parterowy.

W budynku nazwanym jako boksy badawcze mieszczą się pomieszczenia laboratoryjne Pracowni Mostów i Urządzeń Odwadniających TW-1 i Pracowni Betonów i Kruszyw TW-2 oraz pomieszczenie socjalne.
W budynku znajdują się 3 wejścia oraz 4 bramy wjazdowe garażowe. Budynek parterowy.

Hala badawcza STEND - pomieszczenie badawcze z jednym wejściem głównym oraz 3 bramami. W hali znajdują się schody z wejściem na antresolę oraz 2 pomieszczenia biurowe.

Filia nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących - brak pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Filia nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren wewnętrzny Instytutu jak również do budynków Instytutu istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Instytut zapewnia miejsca parkingowe.

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Filia w Kielcach - Ośrodek Badań Mostów w Kielcach, Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych ul. Chorzowska 28, 25-852 Kielce, Polska

Wjazd i dojście do Filii IBDiM w Kielcach odbywa się przez bramę wjazdową Przedsiębiorstwa Sibet. Na terenie Filii IBDiM znajduje się budynek biurowy, w którym są pokoje biurowe i pomieszczenie laboratorium oraz hala badawcza.

W budynku połączonym z halą badawczą znajdują się 2 wejścia: jedno główne w poziomie terenu, oraz jedno przez halę badawczą. Hala badawcza wyposażona jest w bramę wjazdową. Budynek składa się z jednej kondygnacji, nie posiada windy. Schody w budynku są skomunikowane z korytarzami.
Wejście do budynku jest łatwo dostępne dla wszystkich osób, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami (tylko parter).

Ośrodek nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących - brak pętli indukcyjnych.
W budynku oraz hali badań nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Filia nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren wewnętrzny Filii jak również do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Filia zapewnia miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.